Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
20512/14-11-2018 13.600 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:45 π.μ.έως 11:00 π.μ.