Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
20513/14-11-2018 6.100 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. έως 12:45 μ.μ.