Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
20507/14-11-2018 7.116 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12:15 μ.μ. έως 12:30 μ.μ.