Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
20504/14-11-2018 8.400 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ.