Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
20501/14-11-2018 29.956 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.