Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
20500/14-11-2018 10.000 Βιοτεχνική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 13:00 μ.μ.  έως 13:15 μ.μ.