Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
20011/11-10-2019 33.500
8.000
6.500
5.600
Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/11/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ.