Εκτύπωση
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
199461/12653/02-11-2018 7.791  Παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 11/12/2018, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:51 π.μ. έως 10:00 π.μ.