Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 13:32
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
7860/19-06-2019 6.897,65 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/07/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.