Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 14:16
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
7858/19-06-2019 3.300,00  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/07/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ.