Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
12069/16-09-2019 7.000,00
1.000,00 & 6.400,00
Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.