Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
12067/16-09-2019 5.300,00 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. έως 09:30 π.μ.