Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017 14:00
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου 

 

Α/Α


 ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


1 Κρητικό Παξιμάδι ΠΓΕ Προδιαγραφές 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
2 ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L337/19.12.2017
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C280/24.08.2017

  Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας