Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 15:55
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  (ΠΟΠ)  &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗΣ  (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου

 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Μαστιχέλαιο Χίου ΠΟΠ 317707/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L22/1997

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργικής