Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 02:00
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  (ΠΟΠ)  &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗΣ  (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου  

 

Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


1 Κρόκος Κοζάνης ΠΟΠ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C207/1998 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L46/1999

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας