• Καν.514/2008 της Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79»
 • Καν.376/2008 της Επιτροπής «για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση)»
 • Καν.1456/2007 της Επιτροπής «για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2058/96, (ΕΚ) αριθ. 2375/2002, (ΕΚ) αριθ. 2377/2002, (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ) αριθ. 969/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τομέα του ρυζιού και των σιτηρών»
 • Καν.1342/2003 της Επιτροπής «για τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού»

Χρήσιμες συνδέσεις για την Συνδυασμένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων και το Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο της ΕΕ- TARIC

Εισαγωγές

 • Καν.1301/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής»
Σιτηρά Ρύζι
Καν.642/2010 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών» Καν.1273/2011 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού»
Καν.1064/2009 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών» Καν.1274/2009 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού καταγωγής υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)»
Καν.(ΕΚ) 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» Καν.1528/2007 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρική, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών»
Καν.969/2006 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο» Καν.972/2006 της Επιτροπής «ειδικοί κανόνες που έχουν εφαρμογή κατά την εισαγωγή ρυζιού Basmati και ένα μεταβατικό σύστημα ελέγχου για τον προσδιορισμό της καταγωγής του»
Καν.2305/2003 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών» Καν.1964/2006 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσόστωσης εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές, κατ’ εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου»
Καν.2133/2001 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των ανωτάτων δασμολογικών ορίων του τομέα των σιτηρών και για την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1897/94, (ΕΚ) αριθ. 306/96, (ΕΚ) αριθ. 1827/96, (ΕΚ) αριθ. 1970/96, (ΕΚ) αριθ. 1405/97, (ΕΚ) αριθ. 1406/97, (ΕΚ) αριθ. 2492/98, (ΕΚ) αριθ. 2809/98 και (ΕΚ) αριθ. 778/1999» Καν.980/2005 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων»
  Καν.747/2001 του Συμβουλίου  «για τη διαχείριση κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνάμενα να υπαχθούν σε προτιμήσεις βάσει των συμφωνιών με ορισμένες Μεσογειακές χώρες, και κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1981/94 και (ΕΚ) αριθ. 934/95»
  Καν.2058/1996 της Επιτροπής «άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00 για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10»
  Καν.3491/1990 του Συμβουλίου «για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές»

Εξαγωγές

 • Καν.499/2008 της Επιτροπής «τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων» 
Σιτηρά Ρύζι
Καν.1501/1995 της Επιτροπής «για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών» Καν.800/1999 της Επιτροπής «κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα»
Καν.1766/1992 του Συμβουλίου «κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σιτηρών»  

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας