Πληροφορίες

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ (ειδική ενωσιακή νομοθεσία) - παρουσία σαλμονέλλας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ0 - Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 13ης Αυγούστου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2016/166 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 9ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα betel («Piper betle») από την Ινδία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 - Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 2017/186 της Επιτροπής
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2017/186 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω μικροβιακής μόλυνσης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1151/2009 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για την επιβολή ειδικών όρων όσον αφορά την εισαγωγή ηλιελαίου καταγωγής ή προέλευσης Ουκρανίας λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης με ορυκτέλαιο και την κατάργηση της απόφασης 2008/433/ΕΚ - Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 853/2014 της Επιτροπής.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1135/2009 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/798/ΕΚ Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/170 της Επιτροπής.
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 31ης Ιανουαρίου 2013 , για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές αραχίδων από την Γκάνα και την Ινδία, μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και σπόρων καρπουζιού από τη Νιγηρία και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και 1152/2009 της Επιτροπής - Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 885/2014 της Επιτροπής.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 91/2013 (L/242/14-08-2014.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 844/2011  της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 23ης Αυγούστου 2011, για την έγκριση των ελέγχων πριν από την εξαγωγή που διενεργούνται από τον Καναδά στον σίτο και στο σιτάλευρο όσον αφορά την παρουσία ωχρατοξίνης Α - Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/949 της Επιτροπής.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 258/2010 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 25ης Μαρτίου 2010 , για την επιβολή ειδικών όρων όσον αφορά το εισαγόμενο κόμμι γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία λόγω του κινδύνου μόλυνσής του από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/352/ΕΚ Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/175 της Επιτροπής.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία λόγω του κινδύνου μόλυνσής του από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες (L30/10/6-2-2015).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/943 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18 Ιουνίου 2015 σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών ξερών φασολιών από τη Νιγηρία και την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/20095.

2008/47/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε φιστίκια και παράγωγα προϊόντα αυτών σε ότι αφορά την παρουσία αφλατοξινών- Καταργήθηκε από τον Εκτ. Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/949 της Επιτροπής.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων.
Έλεγχος για ΓΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην Ένωση βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών.

  • Καν (ΕΕ) αριθμ. 704/2014/25-06-14 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην Ένωση βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 579/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 28ης Μαΐου 2014 για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά υγρών ελαίων και λιπών.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/949 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 19ης Ιουνίου 2015, για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους, όσον αφορά την παρουσία ορισμένων μυκοτοξινών.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθμ. 2014/88/ΕΕ για την προσωρινή αναστολή εισαγωγών από το Μπανγκλαντές των τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα του Betel («Piper betle»).

Δ/νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας